Algemene Voorwaarden & Privacy Statement Nederlandse Vereniging Radio Amateurs (NVRA)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs (zetel te Haarlem) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, documenten en diensten die u op of via de website www.nvra.net verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Hebt u vragen over deze algemene voorwaarden of diensten van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs? Neem dan contact met ons op via ons secretariaat via de Contact pagina

 1. Algemeen
  1.1 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.nvra.net verstrekte informatie, echter kan de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.
  1.2 Het gebruik van de website www.nvra.net is op eigen risico en voor eigen rekening. De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs.
  1.3 Iedere aansprakelijkheid van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is beperkt tot het in totaal door de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs aan een gebruiker in rekening gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
  1.4 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en transmissie van virussen.
  1.5 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en informatie.
  1.6 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.
  1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.
 2. Links naar en van andere websites
  Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs.
 3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs.

4. Beeldrecht

Voor promotiedoeleinden worden er foto, film en/of video-opnamen gemaakt ten behoeve van de NVRA Nieuwsbrief en de NVRA-website.                                                Hieronder volgt een opsomming waar dit beeldmateriaal zal of kan worden gemaakt, ook wel genoemd: ‘Beeldmateriaal NVRA Activiteiten’:

 1. In en om en op het gebouw, zoals: recepties, verkopingen, vergaderingen, lezingen, onderhoud, Open Dagen, barbecues en hobbyavonden;
 2. In en om en op de toren: beheer, onderhoud en nieuwbouw ten behoeve van alle aanwezige stations en overige apparatuur;
 3. Door de vereniging te organiseren activiteiten, zoals: velddagen, excursies, beurzen en ledeninterviews op locatie;
 4. Leden die vinden dat zij op beelden van de hierboven genoemde ‘Beeldmateriaal NVRA Activiteiten’, niet herkenbaar willen zijn, dienen dit duidelijk                                vooraf kenbaar te maken. Deze leden worden geacht niet actief deel te nemen aan betreffende activiteit(en).

5. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
5.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
5.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Haarlem exclusief bevoegd.
5.3 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs behoudt zicht het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom                            regelmatig.

Privacy Statement

De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type  persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn, namelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren. Als Nederlandse Vereniging Radio Amateurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Nederlandse Vereniging Radio Amateurs secretariaat via de Contact pagina

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– U in staat te stellen in contact te komen met de overige leden van de vereniging;

– Om u te kunnen laten deelnemen aan de NVRA activiteiten;

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen aan u;

– Het innen van de door u verschuldigde jaarcontributie en/of vrijwillige bijdragen.

    Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum; lidnummer, IBAN-rekeningnummer, E-mailadres,                            telefoongegevens, de door het AT verstrekte Roepnaam of het door ons verstrekte Luisternummer.

Bewaartermijn

De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen en bestanden;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar toe reden is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contact pagina