Agenda ALV

2019020401 Agenda en uitnodiging Algemene Ledenvergadering NVRA op 15 februari 2019

 ALGEMENE LEDENVERGADERING15 FEBRUARI 2019    

Het bestuur van de NVRA nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 15 februari 2019. Deze vergadering zal worden gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem.

Aanvang van de vergadering is om 20.30 uur. Gebouw open vanaf 20.00 uur.

Agenda

 Opening door de voorzitter om 20.30 uur.

 1. Bestuurlijke mededelingen en eventuele berichten van verhindering.
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2018 (bijgevoegd).
 3. Jaarverslag van de secretaris over de periode 17-3-2018 tot en met 14-02-2019.
 4. Alleen de belangrijkste inkomende en uitgaande correspondentie (waaronder E-mail).
 5. Presentatie van het financiële jaarverslag, balans en de exploitatie rekening over het

         Boekjaar 2018 (bijgevoegd).

 1. Verslag van de kascontrole commissie en voorstel tot dechargering van het

         bestuur over het boekjaar 2018 (art. 11 lid 7).

 1. Bestuursverkiezing. Het gehele bestuur treedt af en is herkiesbaar m.u.v. de

         secretaris. De functie van secretaris is daarmee vacant en kandidaten kunnen zich

         hiervoor aanmelden.

 1. Presentatie en vaststelling van de begroting voor het boekjaar 2019 (bijgevoegd zie 6).
 2. Vaststelling diverse commissies:

   – Hobby-commissie;

   – Barcommissie;

   – Websitebeheer;

   – Kascontrolecommissie;

   – Repeater-commissie;

   – Shackbeheer.

 1.  Agendapunten mits uiterlijk 7 dagen voor de vergadering schriftelijk ingediend.        
 2. Te ontplooien activiteiten in 2019.
 3. Lezingen, excursies;
 4. BBQ;
 5. NVRA website en forum;
 6. Velddagen;
 7. Open Dagen.  
 8.   Voorstellen van leden t.a.v. activiteiten.  
 9.  Rondvraag
 10. Sluiting

Een pauze zal naar inzicht van de voorzitter worden ingelast.

Namens het bestuur van de NVRA,

Arnold Vogelaar PE1AMH voorzitter.